Ввійти на сайт з Напишіть нам! // Карта сайту

Наше голосування

На вашу думку для вступу у ВНЗ необхідно:

View Results

Завантаження ... Завантаження ...

Найбільш завантажено:

rss2email
Новини Мавковицького НВК
(Підписатися)


Випадкове фото

pc071221.jpg

КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ “Контрольна робота з теми “Закони постійного струму”.

07.02.2010 від admin Популярність: 20%

Тема: Контрольна робота з теми “Закони постійного струму”.

Мета: Виявити рівень засвоєння учнями програмового матеріалу. Формувати навики і вміння використовувати набуті знання на практиці.

Унаочнення: завдання для контрольної роботи

План проведення уроку

1.Організація роботи класу.

2.Вчитель оголошує мету роботи і вимоги до її виконання.

3.Виконання контрольної роботи учнями.

Домашнє завдання: Повторити за 8 клас про магнітне поле.

Після контрольної роботи проводиться аналіз, після чого виставляється оцінка за тему.

_________________________________________________________________________

киев квартиры посуточно

І варіант

I рівень

1. При послідовному сполученні провідників їх загальний опір дорівнює…

а) нулю; б) сумі опорів цих провідників; в) величині оберненій до суми опорів всіх провідниківг) відношенню сили струму до напруги.

2. Спадом напруги називають величину рівну…

а) добутку сили струму на напругу; б) добутку сили струму на опір;

в) відношенням сили струму до опору; г) відношенню опору до сили струму.

3. Електрорушійну силу джерела струму визначають за формулою…

a) E=Aст·q ; б) E=U/q ; в) E=Aст/q; г) E=Aст+ q.

II рівень

1. Чому мідні проводи не використовують для виготовлення реостатів?

2. Визначити опір мідного трамвайного дроту довжиною 8 км. та площею попе-речного перерізу 51·10-6 м2, якщо питомий опір міді 1,7· 10-8 Ом·м.

III рівень

1. Вимірюючи напругу на лампочці, яка світить, учень помилково ввімкнув ампер-метр замість вольтметра. Як при цьому світитиметься лампочка?

2. Яку масу води взяту при 120 С можна за 15хв. довести до кипіння в електричному нагрівнику, що працює при напрузі 220В і струмі 10А. ККД нагрівника 80%. Питома теплоємність води 4200 Дж/кг·0С.

IV рівень

Визначити ЕРС і внутрішній опір акумулятора, якшо при силі струму 5А спо-живана у зовнішній частині кола потужність дорівнює 12,5 Вт, а при силі струму 8 А вона дорівнює 16,8 Вт.

II варіант

I рівень

1. При паралельному сполученні провідників напруга дорівнює…

а) сумі напруг на кінцях кожного провідника; б) нулю; в) однакова на кінцях кожного провідника; г) відношенню опору провідників до сили струму.

2. Сила струму в ділянці кола…

а) прямо пропорційна напрузі і обернено пропорційна опору; б) прямо пропорційна опору і обернено пропорційна напрузі; в) прямо пропорційна добутку опору і напру-ги; г) дорівнює нулю.

3. Опір провідника можна обчислити за формулою…

a) R=ρ·l/S ; б) R=ρ/S·l ; в) R=ρ·S·l ; г) R=U·I.

II рівень

1. Поясніть що означає: “Питомий опір міді дорівнює 0,017 Ом·мм2 /м.”

III рівень

1. За законом Ома R=U/I. Чи це означає, що опір провідника залежить від напруги на кінцях провідника і сили струму, що проходить через провідник.

2. При замиканні елемента на опір 4,5 0м струм у колі дорівнює 0,2 А, а при зами-канні того ж самого елемента на опір 10 Ом, струм у колі 0,1 А. Знайти ЕРС елемента та його внутрішній опір.

IV рівень

Як зміниться сила струму, що проходить через провідник, якщо його розрізати навпіл і скрутити у дві частини по всій довжині разом?

ІІІ варіант

I рівень

1. При послідовному сполученні провідників напруга на кінцях сполучення дорів-нює…

а) напрузі на кінцях кожного провідника; б) сумі напруг на кінцях кожного провід-ника; в) добутку напруг на кінцях кожного провідника; г) нулю.

2. Під електричним струмом розуміють…

а) хаотичний рух заряджених частинок; б) напрямлений рух заряджених частинок; в) впорядкований рух заряджених частинок; г) безперервний рух заряджених час-тинок.

3. Сила струму, згідно означення, визначається за формулою…

a) I=q·t; б) I=U·R; в) I=q/t; г) I=t/q.

II рівень

1. Які умови необхідні для існування електричного струму?

2. В електродвигуні проходить струм 20А при напрузі 220В. Визначити потужність двигуна і роботу струму за 20хв.

III рівень

1. Що таке коротке замикання і до чого воно може привести?

2. Визначити опір 17,6 кг нікелінового дроту діаметром 2 мм. Питомий опір нікеліну 4·10-7 Ом·м, а густина його 8500 кг/м3.

IV рівень

Стальний провідник довжиною 100 м увімкнули на 10 с у джерело постійного стру-му 100 В. На скільки градусів нагріється провідник? Питома теплоємність сталі 460 Дж/кг·0С, густина 7800 кг/м3, питомий опір 0,12·10-6 Ом·м.

IV варіант

I рівень

1. Для існування електричного струму у провіднику необхідні…

а) вільні заряджені частинки; б) різниця потенціалів на кінцях провідника; в) вільні заряджені частинки і різниця потенціалів на кінцях провідника;

г) зв’язані заряджені частинки.

2. При паралельному сполученні провідників сила струму у колі…

а) однакова у кожному провіднику; б) дорівнює сумі струмів, що проходять через кожний провідник; в) дорівнює величині оберненій сумі струмів; г) дорівнює нулю.

3. Закон Ома для замкнутого кола записується у вигляді…

a)I=U/R б)I= ξ /R в)I=ξ/R+r г) I=ξ/R·r

II рівень

1. Що називають електричним струмом?

2. Джерело струму, що має ЕРС 20 В і внутрішній опір 0,6 Ом дає струм в коло з зов-нішнім опором 3,4 Ом. Визначити силу струму в колі.

III рівень

1. Чому спіралі електронагрівальних пристроїв роблять з матеріалу з високим питомим опором.

2. Які опори можна дістати, маючи три резистори по 6 кОм?

IV рівень

Який завдовжки треба взяти нікеліновий дріт, перерізом 0,84мм2, щоб виготовити з нього нагрівник на 220 В, за допомогою якого можна б було нагріти 2 л води від 200 С до кипіння за 10 хв при ККД 80%. Питома тепло-ємність води 4200 Дж/кг·0С. Густина води 1000 кг/м3. Питомий опір нікеліну 4·10-7 Ом·м.

Популярність: 20%

Рекомендуємо прочитати

Друк цієї статті Друк цієї статті Відправити по е-мейл Відправити по е-мейл

Категорії: фізика 10 |

Залишити коментар

Зауважте: Ввімкнена перевірка коментарів. Немає змісту повторно відправляти коментар.